Subsidie voor zonnepanelen voor MKB en andere partijen

Het mkb en andere zakelijke partijen kunnen vanaf 2021 subsidie aanvragen voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen. Deze tijdelijke uitbreiding van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) loopt tot 31 december 2023. In 2021 is het budget € 40 miljoen.

De subsidie is beschikbaar voor onder meer mkb-bedrijven, ondernemers in de land- en tuinbouw en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, sportverenigingen en theaters. Particulieren komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Zonnepanelen

Het aanvragen van ISDE subsidie voor zonnepanelen kan wanneer deze via een kleinverbruikersaansluiting worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Een kleinverbruiksaansluiting heeft een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère.

Zonnepanelen komen in aanmerking wanneer het gezamenlijk piekvermogen minimaal 15 kW en maximaal 100 kW is. Voor zonnepanelen geldt tevens dat het netto verbruik via de klein verbruikersaansluiting waarop de installatie wordt aangesloten in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag minimaal 50.000 kWh moet zijn geweest.

Minister verlengt ISDE-subsidie voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie tot en met 2025

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie gaat verlengen tot en met 2025.

Minister Wiebes meldde vorig jaar zomer naar aanleiding van het definitieve Klimaatakkoord dat ook isolatiemaatregelen vanaf 2021 op subsidie kunnen rekenen binnen de ISDE-regeling.

‘De ISDE beoogt de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat daarbij met name om relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van de exploitatiesubsidie die wordt verstrekt op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+). Ik ben voornemens de vervaldatum voor de ISDE te verlengen met vijf jaar, tot 1 januari 2026’, schrijft minister Wiebes nu in een brief aan de Tweede Kamer.

De wens tot verlenging komt volgens Wiebes voort uit de evaluatie van de ISDE. Daarbij is gebleken dat de subsidieregeling conform de doelstellingen wordt ingezet voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie, die door de gesubsidieerde projecten een bijdrage leveren aan duurzame-energieopwekking en dat het een toegankelijk subsidie-instrument is.

De energielabel C-verplichting: ook voor uw kantoor?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Maar valt uw gebouw ook onder een ‘kantoorgebouw’ zoals beschreven in het Bouwbesluit? RVO ontwikkelde een aantal hulpmiddelen voor u als kantooreigenaar. U kunt met de hulpmiddelen bepalen of uw gebouw ook aan deze energielabel C-verplichting moet voldoen.

Wij hebben voor u een:

  • infographic Beslisboom. U komt er zo gemakkelijk achter of uw kantoorgebouw een energielabel C-verplichting heeft en zo ja, welke acties u moet ondernemen.
  • infographic Praktijksituaties met voorbeelden van verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen
  • lijst veelgestelde vragen
  • GIS-viewer om uw eigen kantoorgebouw op te zoeken. GIS staat voor geografisch informatiesysteem.

GIS-viewer

De nieuw ontwikkelde GIS-viewer is een hulpmiddel voor kantooreigenaren én handhavers. Zij kunnen hiermee de locaties inschatten van de label C-plichtige kantoren die nog niet aan de verplichting voldoen. RVO heeft in de viewer naar beste inschatting aangegeven welke kantoren moeten voldoen aan de energielabel C-verplichting. Ook de al geregistreerde energielabels zijn in de GIS-viewer opgenomen. De informatie is te bekijken voor zowel een afzonderlijk adres als voor een groter gebied.

Waarom een energielabel C-verplichting?

Het is belangrijk dat kantooreigenaren per 1 januari 2023 aan de energielabel C-verplichting voldoen. In het klimaatakkoord zijn in 2019 namelijk nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de gebouwde omgeving. Een van die doelstelling is het realiseren van een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. De energielabel C-verplichting is een stap richting het behalen van deze doelstelling. Bestaande kantoorgebouwen gaan presteren op energiegebied.

Minister Wiebes bevestigt: 1 jaar ontheffing voor realisatie SDE+-projecten in 2020

Minister Wiebes heeft aan de Tweede Kamer bevestigd dat alle projecten uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) die in 2020 opgeleverd moeten worden 1 jaar uitstel krijgen.

Alle projecten met een SDE+-beschikking kennen een realisatietermijn. Dit is de uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd.

Buiten de invloedssfeer
De minister van Economische Zaken en Klimaat schrijft dat er verschillende redenen kunnen zijn waarom een project niet tijdig wordt gerealiseerd, zoals de uitbraak van het coronavirus. ‘Momenteel wordt de realisatie van projecten beïnvloed door een aantal vraagstukken die buiten de invloedssfeer van de initiatiefnemers ligt’, schrift Wiebes aan de Tweede Kamer. ‘Zo kan er in verband met de COVID-19-uitbraak sprake zijn van een langere levertijd voor benodigde materialen of een gebrek aan arbeidskracht. Zo hebben projecten in sommige gebieden te maken met een gebrek aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Bovenstaande is voor mij voldoende aanleiding om de bestaande mogelijkheid tot ontheffing een meer generiek karakter te geven.’

Vakbeurs Solar Solutions International uitgesteld vanwege coronavirus

De vakbeurzen Solar Solutions International en Duurzaam Verwarmd worden uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Beursorganisator Good! verplaatst de evenementen naar 7 tot en met 9 september 2020.
Doordat het coronavirus afgelopen week Nederland heeft bereikt, heeft de beursorganisatie een nieuwe analyse van de situatie gemaakt in nauwe samenwerking met de autoriteiten.


Geen andere mogelijkheid
‘De afgelopen weken hebben wij intensief contact gehad met autoriteiten, experts en andere betrokken partijen’, meldt Rolf Heynen, directeur van de beursorganisatie. ‘Inmiddels is er officieel een uitbraak in Nederland vastgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en dreigt er een verdere verspreiding. Uiteraard heeft de gezondheid van onze exposanten en onze 15.000 bezoekers onze hoogste prioriteit. Daarom zien wij geen andere mogelijkheid dan dit uitstel.’

SDE+ voorjaar 2020: budget verhoogd naar 4 miljard

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maakte op 4 maart 2020 bekend het budget voor de SDE+-voorjaarsronde 2020 te verhogen van € 2 miljard naar € 4 miljard.

De SDE+-voorjaarsronde 2020 (Stimulering Duurzame Energieproductie) is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland.

Snelle realisatie

Door het budget voor de SDE+-voorjaar 2020 te verhogen, kan een groot deel van de beschikbare projecten met een korte realisatietermijn snel worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen projecten die in de SDE+-najaarsronde van 2019 niet zijn gehonoreerd, alsnog kans maken op subsidie.